خبرهای سایت

سامانه ی نیمسال اول 1399

سامانه ی نیمسال اول 1399

از حسن زعفرانی در
Number of replies: 0

به منظور بایگانی اطلاعات و درس های برگزار شده در نیم سال اول تحصیلی 1399، کلیه ی دروس موجود در این نیمسال در آدرس elearn991.buqaen.ac.ir قابل دسترسی می باشد